# دفتر_عصیان

فهرست3

 عصیان (بندگی)  عصیان (خدائی )  عصیان خدا  شعری برای تو  پوچ  دیر  صدا  بلور رؤیا  ظلمت  گره  بازگشت  از راهی دور  رهگذر  جنون  بعدها  زندگی
/ 0 نظر / 39 بازدید