میرحسین موسوی
دفتر ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد - فروغ فرخزاد