میرحسین موسوی
فروغ فرخزاد

» . :: ۱۳٩٤/۱٠/۱۱
» به نام خداوند جهان آفرین،آفریننده ایران زمین :: ۱٤٠٠/۱/٢٤
» ۱۳۸۸/۱/٢٧ :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» زییش نامه(زندگی نامه)بانو"فروغ فرخزاد". :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» پرنده مردنی است :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» تنها صداست که می ماند :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» کسی که مثل هیچکس نیست :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» دلم برای باغچه میسوزد :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» پنجره :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» بعد از تو :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» فهرست4 :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» تولدی دیگر :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» من از تو میمردم :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» ای مرز پر گهر :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» پرنده فقط یک پرنده بود :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» به علی گفت مادرش روزی .... :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» فتح باغ :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» وهم سبز :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» دیدار در شب :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» آیه های زمینی :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» هدیه :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» مرداب :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» در غروبی ابدی :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» معشوق من :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» تنهائی ماه :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» عروسک کوکی :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» جمعه :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» پرسش :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» عاشقانه :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» وصل :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» دریافت :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» بر او ببخشائید :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» میان تاریکی :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» در آبهای سبز تابستان :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» غزل :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» باد ما را با خود خواهد برد :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» شعر سفر :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» روی خاک :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» آفتاب می شود :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» گذران :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» آن روزها :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» ظلمت :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» صدا :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» عصیان خدا :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» عصیان (خدائی ) :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» عصیان (بندگی) :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» فهرست :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» زندگی :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» بعدها :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» فهرست5 :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» جنون :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» رهگذر :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» از راهی دور :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» بازگشت :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» گره :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» بلور رؤیا :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» دیر :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» پوچ :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» شعری برای تو :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» فهرست2 :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» پاسخ :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» شوق :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» آبتنی :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» گناه :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» دنیای سایه ها :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» ترس :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» تشنه :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» قهر :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» ستیزه :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» دیوار :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» شکوفه اندوه :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» شکست نیاز :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» قصه ای در شب :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» اندوه تنهایی :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» موج :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» یاد یکروز :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» اعتراف :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» بر گور لیلی :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» سپیده عشق :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» آرزو :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» قربانی :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» اندوه پرست :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» گمشده :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» نغمه درد :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» رؤیا :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» فهرست3 :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» دریائی :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» یکشب :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» مهمان :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» نقش پنهان :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» دعوت :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» از یاد رفته :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» گمگشته :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» انتقام :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» حسرت :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» بوسه :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» اسیر :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» هرجائی :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» رویا :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» خاطرات :: ۱۳۸۸/۱/٢٦
» رمیده :: ۱۳۸۸/۱/٢٦
» شعله رمیده :: ۱۳۸۸/۱/٢٦
» شب و هوس :: ۱۳۸۸/۱/٢٦
» صدائی در شب :: ۱۳۸۸/۱/٢٦
» خواب :: ۱۳۸۸/۱/٢٦
» صبر سنگ :: ۱۳۸۸/۱/٢٦
» اندوه :: ۱۳۸۸/۱/٢٦
» حلقه :: ۱۳۸۸/۱/٢٦
» ای ستاره ها :: ۱۳۸۸/۱/٢٦
» در برابر خدا :: ۱۳۸۸/۱/٢٦
» خانۀ متروک :: ۱۳۸۸/۱/٢٦
» دختر و بهار :: ۱۳۸۸/۱/٢٦
» راز من :: ۱۳۸۸/۱/٢٦
» بیمار :: ۱۳۸۸/۱/٢٦
» بازگشت :: ۱۳۸۸/۱/٢٦
» خسته :: ۱۳۸۸/۱/٢٦
» آیئنه شکسته :: ۱۳۸۸/۱/٢٥
» چشم براه :: ۱۳۸۸/۱/٢٥
» دیدار تلخ :: ۱۳۸۸/۱/٢٥
» عصیان :: ۱۳۸۸/۱/٢٥
» دیو شب :: ۱۳۸۸/۱/٢٥
» گریز و درد :: ۱۳۸۸/۱/٢٥
» شراب و خون :: ۱۳۸۸/۱/٢٥
» افسانه تلخ :: ۱۳۸۸/۱/٢٤
» وداع :: ۱۳۸۸/۱/٢٤
» پائیز :: ۱۳۸۸/۱/٢٤
» یادی از گذشته :: ۱۳۸۸/۱/٢٤
» ناآشنا :: ۱۳۸۸/۱/٢٤
» دوست داشتن :: ۱۳۸۸/۱/٢٤